Barışma Duası

Eşinin ailesine kendini sevdirmek için dua

Bismillahirrahmanirrahim
(1)Elif lam ra* tilke ayatül kitabil mübın.(2)İnna enzelnahü kur’anen arabiyyel lealleküm ta’kılun.(3)Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur’ane ve in künte min kablihı le minel ğafilın.(4)İz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidın.(5)Kale ya büneyye la taksus rü’yake ala ıhvetike fe yekıdu leke keyda* inneş şeytane lil insani adüvvüm mübın.(6)Ve kezalike yectebıke rabbüke ve yüallimüke min te’vilil ehadısi ve yütimmü nı’metehu aleyke ve ala ali ya’kube kema etemmeha ala ebeveyke min kablü ibrahıme ishak* inne rabbeke alımün hakım.(7)Le kad kane fı yusüfe ıhvetihı ayatül lis sailın.(8)İz kalu le yusüfü ve ehuhü ehabbü ila ebına minna ve nahnü usbeh* inne ebana le fı dalalim mübın.(9)Uktülu yusüfe evitrahuhü erday yahlü leküm vechü ebıküm ve tekunu mim ba’dihı kavmen salihıyn.(10)Kale kailüm minhüm la taktülu yusüfe ve elkuhü fı ğayabetil cübbi yeltekıthü ba’düs seyyarati in küntüm faılın.(11)Kalu ya ebana ma leke la te’menna ala yusüfe inna lehu lenasihun.(12)Ersilhü meana ğadey yerta’ ve yel’ab ve inna lehu lehafizun.(13)Kale innı le yahzününı en tezhebu bihı ve ehafü ey ye’külehüz zi’bü ve entüm anhü ğafilun.(14)Kalu le in ekelehüz zi’bü ve nahnü usbetün inna izel le hasirun.(15)Fe lemma zehebu bihı ve ecmeu ey yec’aluhü fı ğayabetil cübb* ve evhayna ileyhi le tünebbiennehüm bi emrihim haza ve hüm la yeş’urun.(16)Ve cau ebahüm ışaey yebkun.(17)Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terakna yusüfe ınde ****ına fe ekelehüz zi’b* ve ma ente bi mü’minil lena ve lev künna sadikıyn.(18)Ve cau ala kamısıhı bi demin kezib* kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra* fe sabrun cemıl* vallahül müsteanü ala ma tesıfun.(19)Ve caet seyyaratün fe erselu varidehüm fe edla delveh* kale ya büşra haza ğulam* ve eserruhü bidaah* vallahü alımün bi ma ya’melun.(20)Ve şeravhü bi semenim bahsin derahime ma’dudeh* ve kanu fıhi minez zahidın.(21)Ve kalellezişterahü mim mısra limraetihı ekrimı mesvahü asa ey yenfeana ev nettehızehu veleda* ve kezalike mekkenna li yusüfe fil erdı ve li nuallimehu min te’vılil ehdıs* vallahü ğalibün ala emrihı ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun.(22)Ve lemma beleğa eşüddehu ateynahü hukmev ve ılma* ve kezalike neczil muhsinın.(23)Ve ravedethülletı hüve fı beytiha an nefsihı ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek* kale meazellahi innehu rabbı ahsene mesvay* innehu la yüflihuz zalimun.(24)Ve le kad hemmet bihı ve hemme biha* lev la er raa bürhane rabbih* kezalike li nasrife anhüs sue vel fahşa’* innehu min ıbadinel muhlesıyn.(25)Vestebekal babe ve kaddet kamısahu min dübüriv ve elfeya seyyideha ledel bab* kalet ma ceazü men erade bi ehlike suen illa ey yüscene ev azabün elım.(26)Kale hiye ravedetnı an nefsı ve şehide şahidüm min ehliha* in kane kamısuhu kudde min kubulin fe sadekat ve hüve minel kazibın.(27)Ve in kane kamısuhu kudde min dübürin fe kezebet ve hüve mines sadikıyn.(28)Felemma raaa kamısahu kudde min dübürin kale innehu min keydikünn* inne keydekünne azıym.(29)Yusüfü a’rıd an haza vestağfirı li zembik* inneki künti minel hatıın.(30)Ve kale nisvetün fil medınetimraetül azızi türavidü fetaha an nefsih* kad şeğafeha hubba* inna leneraha fı dalalim mübın.(31)Felemma semiat bi mekrihinne erselet ileyhinne ve a’tedet lehünne müttekeev ve atet külla vahıdetim minhünne sikkınev ve kaletıhruc aleyhinn* felemma raeynehu ekbernehu ve katta’ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera* in haza illa melekün kerım.(32)Kalet fe zalikünnellezı lümtünnenı fıh* ve le kad ravedtühu an nefsihı festa’sam* ve leil lem yef’al ma amürruhu le yüscenenne ve leyekunem mines sağırın.(33)Kale rabbis sicnü ehabbü ileyye mimma yed’unenı ileyh* ve illa tasrif annı keydehünne asbü ileyhinne ve eküm minel cahilın.(34)Festecabe lehu rabbühu fe sarafe anhü keydehünn* innehu hüves semıul alım.(35)Sümme beda lehüm mim ba’di ma raevül ayati le yescününnehu hatta hıyn.(36)Ve dehale meahüs sicne feteyan* kale ehadühüma innı eranı a’sıru hamra* ve kalel aharu innı eranı ahmilü fevka ra’sı hubzen te’külüt tayru minh* nebbi’na bi te’vılih* inna nerake minel muhsinın.(37)Kale la ye’tiküma taamün türzekanihı illa nebbe’tüküma bi te’vılihı kable ey ye’tiyeküma* zaliküma mimma alemenı rabbı* innı teraktü millete kavmil la yü’minune billahi ve hüm bil ahırati hüm bil ahırati hüm kafirun.(38)Vetteba’tü millete abai ibrahıme ve ishaka ve ya’kub* ma kane lena en nüşrike billahi min şey’* zalike min fadlillahi aleyna ve alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun.(39)Ya sahıbeyis sicni e erbabüm müteferrikune hayrun emillahül vahıdül kahhar. (40)Ma ta’büdune min dunihı illa esmaen semmeytümuha entüm ve abaüküm ma enzelellahü biha min sültan* inil hukmü illa lillah* emera ella ta’büdu illa iyyah* zaliked dınül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun.(41)Ya sahıbeyis sicni emma ehadüküma fe yeskıy rabbehu hamra* ve emmel aharu fe yuslebü fe te’külüt tayru mir ra’sih* kudıyel emrullezı fıhi testeftiyan.(42)Ve kale lillezı zanne ennehu nacim minhümezkürnı ınde rabbike fe ensahüş şeytanü zikra rabbihı fe lebise fis sicni bid’a sinın.(43)Ve kalel melikü innı era seb’a bekaratin simaniy ye’külühünne seb’un ıcafüv ve seb’a sümbülatin hudriv ve uhara yabisat* ya eyyühel meleü eftunı fı rü’yaye in küntüm lir rü’ya ta’bürun.(44)Kalu adğasü ahlam* ve ma nahnü bi te’vılil ahlami bi alimın.(45)Ve kalellezı neca minhüma veddekera ba’de ümmetin ene ünebbiüküm bi te’vılihı fe ersilun.(46)Yusüfü eyyühes sıddıku eftina fı seb’ı bekaratin simaniy ye’külününne seb’un ıcafüv ve seb’ı sümbülatin hudriv ve ühara yabisatil leallı erciu ilen nasi leallehüm ya’lemun.(47)Kale tezraune seb’a sinıne deeba* fe ma hasadtüm fezeruhü fı sümbülihı illa kalılem mimma te’külun.(48)Sümme ye’tı mim ba’di zalike seb’un şidadüy ye’külne ma kaddemtüm lehünne illa kalılem mimma tuhsınun.(49)Sümme ye’tı mim ba’di zalike amün fıhi yüğasün nasü ve fıhi ya’sırun.(50)Ve kalel melikü’tunı bih* fe lemma caehür rasulü kalercı’ila rabbike fes’elhü ma balün nisvetillatı katta’ne eydiyehünn* inne rabbı bi keydihinne alım.(51)Kale ma hatbükünne iz ravedtünne yusüfe an nefsih* kulne haşe lillahi ma alimna aleyhi min su’* kaletimraetül azızil ane hashasal hakku ene ravedtühu an nefsihı ve innehu le mines sadikıyn.(52)Zalike li ya’leme ennı lem ehunhü bil ğaybi ve ennellahe la yehdı keydel hainın.(53)Ve ma überriü nefsı* innen nefse le emmaratüm bis sui illa ma rahıme rabbı* inne rabbı ğafurur rahıym.(54)Ve kalel melikü’tunı bihı estahlıshü li nefsı* fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın.(55)Kalec’alnı ala hazainil ard* innı hafıyzun alım.(56)Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard* yetebevveü minha haysü yeşa’* nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy’u ecral muhsinın.(57)Ve le ecrul ahırati hayrul lillezıne amenu ve kanu yettekun.(58)Ve cae ıhvetü yusüfe fe dehalu aleyhi fe arafehüm ve hüm lehu münkirun.(59)Ve lemma cehhezehüm bi cehazihim kale’tunı bi ehıl leküm min ebıküm* ela teravne ennı ufil keyle ve ene hayrul münzilın.(60)Fe il lem te’tunı bihı fe la keyle leküm ındı ve la takrabun.(61)Kalu senüravidü anhü ebahü ve inne le faılun.(62)Ve kaleli fityanihic’alu bidaatehüm fı rihalihim leallehüm ya’rifuneha izenkalebu ila ehlihim leallehüm yarciun.(63)Fe lemma raceu ila ebıhim kalu ya ebana münia minnel keylü fe ersil meana ehana nektel ve inna lehu lehafizun.(64)Kale hel amenüküm aleyhi illa kema emintüküm ala ehıyhi min kabl* fellahü hayrun hafizav ve hüve erhamür rahımın.(65)Ve lemma fetehu ****ahüm vecedu bidaatehüm ruddet ileyhim* kalu ya ebana ma nebğıy hazihı bidaatüna ruddet ileyna* ve nemıru ehlena ve nahfezu ehana ve nezdadü keyle beıyr* zalike keylüy yesır.(66)Kale len ürsilehu meaküm hatta tü’tuni mevsikam minellahi lete’tünnenı bihı illa ey yühata biküm* fe lemma atevhü mevsikahüm kalellahü ala ma nekulü vekıl.(67)Ve kale ya beniyye la tedhulu mim babiv vahıdiv vedhulu min ebvabim müteferrikah* ve ma uğnı anküm minellahi min şey’* inil hukmü illa lillah* aleyhi tevekkelt* ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilun.(68)Ve lemma dehalu min haysü emerahüm ebuhüm* ma kane yuğnı anhüm minellahi min şey’in illa laceten fı nefsi ya’kube kadaha* ve innehu le zu ılmil lima allemnahü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun.(69)Ve lemma dehalu ala yusüfe ave ileyhi ehahü kale innı ene ehuke fe la tebteis bima kanu ya’melun.(70)Fe lemma cehhezehüm bi cehazihim ceales sikayete fı rahli ehıyhi sümme ezzene müezzinün eyyetühel ıyru inneküm le sarikun.(71)Kalu ve akbelu aleyhim maza tefkıdun.(72)Kalu nefkıdü suvaal meliki ve li men cae bihı hımlü beıyriv ve ene bihı zeıym.(73)Kalu tellahi le kad alimtüm ma ci’na li nüfside fil erdı ve ma künna sarikıyn.(74)Kalu fe ma cezaühu in küntüm kazibın.(75)Kalu cezaühu mev vücide fı rahlihı fe hüve cezaüh* kezalike necziz zalimın.(76)Fe bedee bi ev’ıyetihim kable viai ehıyhi sümmestahraceha min viai ehıyh* kezalike kidna li yusüf* ma kane li ye’huze ehahü fı dınil melikı illa ey yeşaellah* nerfeu deracatim men neşa’* ve fevka külli zı ılmin alım.(77)Kalu iy yesrık fe kad seraka ehul lehu min kabl* fe eserraha yusüfü fı nefsihı ve lem yübdiha lehüm kale entüm şerrum mekana* vallahü a’lemü bima tesıfun.(78)Kalu ya eyyühel azızü inne lehu eben şeyhan kebıran fe huz ehadena mekaneh* inna nerake minel muhsinın. (79)Kale meazellahi en ne’huze illa mev vecedna ****ana ındehu inna izel le zalimun.(80)Fe lemmestey’esu minhü halesu neciyya* kale kebıruhüm e lem ta’lemu enne ebaküm kad ehaze aleyküm mevsikam minellahi ve min kablü ma ferrattüm fı yusüf* fe len ebrahal erda hatta ye’zene lı ebı ev yahkümellahü lı* ve hüve hayrul hakimın.(81)İrciu illa ebıküm fe kulu ya ebana innebneke serak* ve ma şehidna illa bima alimna ve ma künna lilğaybi hafizıyn.(82)Ves’elil karyetelletı künna fıha vel ıyralletı akbelna fıha* ve inna lesadikun.(83)Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra* fe sabrun cemıl* asellahü ey ye’tiyenı bihim cemıa* innehu hüvel alımül hakım.(84)Ve tevella anhüm ve kale ya esefa ala yusüfe vebyaddat aynahü minel huzni fe hüve kezıym.(85)Kalu tellahi tefteü tezküru yusüfe hatta tekune haradan ev teküru yusüfe hatta tekune haradan ev tekune minel halikın.(86)Kale innema eşku bessı ve huznı ilellahi ve a’lemü minellahi ma la ta’lemun.(87)Ya beniyyezhebu fe tehassesu miy yusüfe ve ehıyhi ve la tey’esu mir ravhıllahi illel kavmül kafirun.(88)Fe lemma dehalu aleyhi kalu ya eyyühel azızü messena ve ehlened durru ve ci’na bi bidaatim müzcatin fe evfi lenel keyle ve tesaddak aleynav innellahe yeczil mütesaddikıyn.(89)Kale hel alimtüm ma fealtüm bi yusüfe ve ehıyhi iz entüm cahilun.(90)Kalu einneke le ente yusüf* kale ene yusüfü ve haza ehıy kad mennellahü aleyna* innehu mey yettekı ve yasbir fe innellahe la yüdıy’u ecral muhsinın.(91)Kalu tellahi le kad aserakellahü aleyna ve in künna le hatıın.(92)Kale la tesrıbe aleykümül yevm* yağfirullahü leküm ve hüve erhamür rahımın.(93)İzhebu bi kamısıy haza fe elkuhü ala vechi ebı ye’ti besıyra* ve’tunı bi ehliküm ecmeıyn.(94)Ve lemma fesaletil ıyru kale ebuhüm innı le ecidü rıha yusüfe lev la en tüfennidun.(95)Kalu tellahi inneke le fı dalalikel kadım.(96)Fe lemma en cael beşıru elkahü ala vechihı fertedde besıyra* kale elem ekul leküm innı a’lemü minellahi ma la ta’lemun.(97)Kalu ya ebanestağfir lena zünubena inna künna hatıın.(98)Kale sevfe estağfiru leküm rabbı* innehu hüvel ğafurur rahıym.(99)Fe lemma dehalu ala yusüfe ava ileyhi ebeveyhi ve kaledhulu mısra in şaellahü aminın.(100)Ve rafea ebeveyhi alel arşi ve harru lehu sücceda* ve kale ya ebeti haza te’vılü rü’yaye min kablü kad cealeha ribbı hakka* ve kad ahsene bı iz ahracenı mines sicni ve cae biküm minel bedvi mim ba’di en nezeğaş şeytanü beynı ve beyne ıhvetı* inne rabbı latıyfül lima yeşa’* innehu hüvel alımül hakım.(101)Rabbi kad ateytenı minel mülki ve allemtenı min te’vılil ehadıs* fatıras semavati vel erdı ente veliyyı fid dünya vel ahırah* teveffenı müslimev ve elhıknı bis salihıyn.(102)Zalike min embail ğaybi nuhıyhi ileyk* ve ma künte ledeyhim iz ecmeu emrahüm ve hüm yemkürun.(103)Ve ma ekserun nasi ve lev haraste bi mü’minın.(104)Ve ma tes’elühüm aleyhi min ecr* in hüve illa zikrul lil alemın.(105)Ve keeyyim min ayetin fis semavati vel erdı yemürrune aleyha ve hüm anhü mu’ridun.(106)Ve ma yü’minü ekseruhüm billahi illa ve hüm müşrikun.(107)E fe eminu en te’tiyehüm ğaşiyetüm min azabillahi ev te’tiyehümüs saatü bağtetev ve hüm la yeş’urun.(108)Kul hazihı sebılı ed’u ilellahi ala besıyratin ene ve menittebeanı* ve sübhanellahi ve ma ene minel müşrikın.(109)Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhıy ileyhim min ehlil kura* e fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim* ve la darul ahırati hayrul lillezınettekav* e fe la ta’kılun.(110)Hatta izestey’eser rusülü ve zannu ennehüm kad küzibu caehüm nasruna fe nücciye men neşa’* ve la yüraddü be’süna anil kavmil mücrimın.(111)Le kad kane fı kasasıhum ıbratül li ülil elbab* ma kane hadısey yüftera ve lakin tasdıkallezı beyne yedeyhi ve tefsıyle külli şey’iv ve hüdev ve rahmetel li kavmiy yü’minun.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı